Cities             


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.Beijing
Peking

  

Tianjin
Tientsin

  

Shanghai
  

Hong Kong
  

Guangzhou
Canton

  

Shenzhen
  

Zhuhai
  

Harbin
  

Chengdu
  

Nanjing
Nanking

  

Luoyang
Loyang

  

Chongqing
Chungking

  

Hangzhou
Hangchow

  

Suzhou
  

Guilin
  

Icon courtesy of   


November in the Jilin Province of China , photo courtesy of Mr. I