In Beijing (1)          


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.Beijing
Peking


    Bei  jing  

Forbidden City

   Gu  gong  

Tiananmen Square

  Tian   an  men Guang chang  

Beihai Park

    Bei  hai  Gong yuan  

Temple of Heaven Park

  Tian  tan Gong yuan  

Summer Palace

    Yi    he  Yuan  

Badaling
(Great Wall)


   Ba   da   ling  

Mutianyu Great Wall

   Mu  tian   yu  Chang cheng  

Jingshan Park

  Jing  shan Gong yuan  

Mao Zedong Memorial Hall

  Mao zhu    xi    Ji    nian  tang  

Ming Tombs

  Ming shi   san   ling