In Beijing (2)          


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.Xidan

    Xi   dan  

Dongdan

  Dong dan  

Wangfujing

  Wang  fu   jing  

Liulichang

   Liu    li   chang  

Beijing Zoo

   Bei   jing dong  wu  yuan  

(Telling a taxi driver)
To the Summer Palace, please.

  

(Asking a taxi driver)
How much is it to Badaling Great Wall?

  

Excuse me, how do I get to Wangfujing?
Excuse me, could you give me directions to Wangfujing?