In Shanghai          


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.The Bund

   Wai  tan  

Yuyuan Garden

   Yu  yuan  

Yuyuan Bazaar

   Yu  yuan shang chang  

Shanghai Museum

 Shang hai    bo   wu  guan  

Lu Xun Museum

   Lu   Xun   ji    nian  guan  

Oriental Pearl Tower

  Dong fang ming zhu   ta  

Pudong New District

   Pu  dong  

Nanjing Road

   Nan jing    lu  

Where is the Yuyuan Bazaar?
  

(Telling a taxi driver)
To the Yuyuan Garden, please.

  

(Telling a taxi driver)
To the Shanghai Museum, please.

  

I'd like to visit the Lu Xun Museum.
  

Where can I buy tickets for the Huangpu River Cruise Liner?
  


The Bund in Shanghai , photo courtesy of Mr. M