In Suzhou; Hangzhou             Tiger Hill


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.Suzhou

   Su  zhou  

Lingering Garden
Liuyuan


   Liu  yuan  

Humble Administrator's Garden

 Zhuo zheng yuan  

Cold Mountain Temple
Hanshan Temple


   Han shan  si  

Tiger Hill

    Hu  qiu  

Hangzhou

  Hang zhou  

West Lake

   Xi    hu